Error message

Alumni Alumni
EWCA - Beijing EWCA - Beijing

EWCA - BEIJING

Region : East Asia
City : Beijing
Country : China

CHAPTER CONTACT

Co-Communication Liaisons:

Dr. Yue Cui
(Degree Fellow 2001-2003)
Associate Professor
University of International Business and
Economics
Beijing, China

Ms. Ying Chen
(APLP 2016-17, Degree Fellow 2020-23)
MFA Candidate
Interdisciplinary Art and Writing
CIIS
Tianjin, China

BOARD MEMBERS

Pan Xiaoyan
Zhao Renfeng
Liu Liwei
Ma Dan

Chapter Reports

See their latest reports here!

EWCA - BEIJING

Region : East Asia
City : Beijing
Country : China

CHAPTER CONTACT

Co-Communication Liaisons:

Dr. Yue Cui
(Degree Fellow 2001-2003)
Associate Professor
University of International Business and
Economics
Beijing, China

Ms. Ying Chen
(APLP 2016-17, Degree Fellow 2020-23)
MFA Candidate
Interdisciplinary Art and Writing
CIIS
Tianjin, China

BOARD MEMBERS

Pan Xiaoyan
Zhao Renfeng
Liu Liwei
Ma Dan

Chapter Reports

See their latest reports here!